Broj :02-4113 /16

Datum: 04.11.2016.g.

 

Na osnovu člana 230.Zakona o privrednim Društvima (Službene novine FBiH broj 81/15), člana 48. Statuta Ingram Dioničko društvo Srebrenik, odluke Nadzornog odbora društva broj 02- 4112 /16 od  04.11.2016.godine, Nadzorni odbor Ingram dioničko Društvo Srebrenik,objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E
O sazivanju i održavanju dvadeset i treće skupštine Društva

Član 1

Obavještavaju se dioničari Ingram dd Srebrenik da će se dana 06.12.2016.godine,u sjedištu Društva u Srebreniku-ul. Industrijska bb, Sali za sastanke, održati dvadeset i treća  Skupština dioničara Ingram dd Srebrenik sa početkom u 12h.

Skupštinom do izbora predsjednika  skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština će većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

Odlukom broj 02- 4112 /16  04.11.2016.godine, Nadzorni odbor je imenovao Odbor za glasanje u sastavu:

  1. Delić Nedžad-predsjednik,
  2. Abadžić Jasmin-član,
  3. Suljić Ramiz-član.

Član 2

Za skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Izbor predsjednika skupštine,
  2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika Skupštine,
  3. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2016.godinu,
  4. Donošenje odluke o usvajnju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015.godinu sa izvještajem vanjskog revizora, odbora za reviziju i nadzornog odbora,
  5. Donošenje odluke o raspodjeli i upotrebi dobiti,
  6. Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva.

Član 3

Pravo  odlučivanja na  skupštini  ima dioničar koji  se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji su predhodili tom roku ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti lično, putem punomoćnika ili glasanjem u odsustvu putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem pošte ili faksa. Da bi ostvario svoje pravo odlučivanje na skupštini putem glasanja u odsustvu, dioničar je dužan najkasnije u roku od 3. dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama,  pismenim putem obavijestiti društvo da želi pravo odlučivanja na skupštini ostvariti galasanjem u odsustvu.

Punomoć za učešće u radu  i odlučivanju na  skupštini daje se u obliku pismene izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika i dostavlja se lično, poštanskom pošiljkom ili faksom.

Skupštini Društva mogu prisustovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasanje u roku od tri dana prije početka rada skupštine.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluke za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva u svako doba prije objavljivanja obavještavanje o održavanju skupštine kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8. dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine.

Dioničar ima pravo da od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine,u prostorijama dioničkog Društva,Službi za pravne i opće poslove,kancelarija broj 13,izvršiti uvid u listu dioničara, kao i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.

Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioičara i broj glasova kojim raspolaže  i to zaokruživanjem  na glasačkom  listiću odgovra „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva. Glasački  listić mora  biti potpisani od strane dioničara.

                                                                                                              

Po ovlaštenju

Predsjednika  Nadzornog odbora

Sekretar
________________________

Alem Hodžić

 

Preuzmite izvještaj o događaju ovdje

0 0