Početna -- O nama

O nama

INGRAM d.d. Srebrenik, osnovan je 1961.godine kao eljezni?ki kamenolom u okviru kombinata SODA SO Tuzla. Prve aktivnosti oko eksplatacije kamena na kamenolomu Drenik preduzimaju se ?ak 1959. godine.

U po?etku je INGRAM d.d. Srebrenik bio orijentisan samo na proizvodnju tucanika neophodnog za izgradnju i odravanje eljezni?ke i putne infrastrukture. Po?etkom 70-ih godina INGRAM d.d. Srebrenik otvara pogon kre?nih pe?i i Fabriku betonskih proizvoda.

Navedeni pogoni su u zna?ajnoj mjeri doprinijeli poboljanju finansijske situacije u drutvu. Istovremeno sa proirenjem proizvodnih kapaciteta drutvo je pretrpjelo i organizacijske promjene te se izdvaja iz kombinata SODA SO i formira kao Organizacija udruenog rada INGRAM d.d. Srebrenik.

Reforme privrednog sistema krajem 80-ih godina nisu zaobile ni INGRAM d.d. Srebrenik, koji je uklju?en u Kombinat udruenog rada IGMIN Tuzla. Godine 1991. INGRAM d.d. Srebrenik je djelimi?no privatiziran po osnovu tzv. Markovi?eve privatizacije.

U toku rata INGRAM d.d. Srebrenik se organizuje kao Mjeovito preduze?e INGRAM d.d. Srebrenik. INGRAM d.d. Srebrenik privatizovan je 2001. godine po sistemu javnog upisa dionica te je organizovan kao dioni?ko drutvo i posluje pod nazivom INGRAM dioni?ko drutvo Srebrenik.

Upis u sudski registar, Kantonalnog suda u Tuzli, odobren je Rjeenjem Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona broj: 19/01-021-2926/2001 od 14.06.2001. godine. Organizacija INGRAM d.d. Srebrenik upisana je u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli dana 17.07.2002.godine, Rjeenje broj U/I-5/02, mati?ni registarski broj subjekta upisa 1-15 sa sjeditem u Srebreniku, Industrijska ulica b.b..

Puni naziv drutva: INGRAM dioni?ko drutvo Srebrenik, za proizvodnju, preradu i promet gra?evinskog materijala.

Skra?eni naziv drutva: INGRAM d.d. Srebrenik.
0 0