Organizaciona struktura

Zlatko Djedović Direktor
Osman Gavranović, dipl. ing. znr. Pomoćnik direktora za proizvodnju
Nermin Baić, dipl. oec. Pomoćnik direktora za ekonomske, komercijalne i računovodstvene poslove

Uprava u sestrinskoj firmi “E&P” doo Zavidovići Admir Hodižić, dipl. iur. Direktor

Scroll to Top